Zásady ochrany osobných údajov

HMC Invest a.s. > Zásady ochrany osobných údajov

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania, minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Prevádzkovateľ

HMC Invest a.s.
Matuškova 48
976 31 Vlkanová
IČO: 36 635 561

 

Zodpovedná osoba

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť HMC Invest a.s. prostredníctvom: info@hmcinvest.com alebo poštou na adrese spoločnosti HMC Invest a.s., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová , IČO: 36 635 561.

Účel spracovania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Ochrana bezpečnosti a majetku
 • Dochádzka zamestnancov
 • Zabezpečenie služby zákazníkom
 • Marketingové účely
 • Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

 • ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 • spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti …… alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby

súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.

 • súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
  • súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
 • naša spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

 • spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami.
 • spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
 • nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu.

Práva dotknutej osoby

 • Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

  1. právo súhlas kedykoľvek odvolať,

  2. právo prístupu k svojim osobným údajom,

  3. právo žiadať o ich opravu,

  4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,

  5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),

  6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,

  7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

  8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

  9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

Príjemcovia

 • Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

  Zákonným príjemcom

  – príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní

  Sprostredkovateľom

  – ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.

  – čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,

  – príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb

 • Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

Prenos osobých údajov do tretích krajín

 • Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania

 • Cookies

  Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. “cookies”. Tieto informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytických nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete. Tieto môžu obsahovať údaje o

  1. webových stránkach prepojených s touto stránkou,

  2. stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,

  3. Vašu IP adresu a

  4. dĺžku času stráveného na tejto stránke.

  Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.

  Viac o cookies

  Počas prehliadania našej webovej stránky, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.

Analytické a ďaľšie nástroje

 • Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:
Meranie
Využívame na analýzu návštevnosti WEB stránky Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám. Google
Online marketing
Využívame na riadený marketing. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám. Google
Sociálne médiá
Využívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám. Facebook, Twitter

Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.